Terminy druku i wysyłki

UWAGA! Nowa rozmiarówka męskich koszulek. W związku z wycofaniem przez producenta z produkcji męskich koszulek, których używaliśmy do druku, jesteśmy w trakcie zmiany dostawcy koszulek. Prosimy o uważne czytanie rozmiarówek. Wzory limitowane dostępne od dnia 20.09.2022 22:00 będą już drukowane na nowych koszulkach (Men Regular Fit). Wzory dostępne w stałej ofercie sklepu będą oferowane w dwóch rodzajach koszulek męskich w zależności od wzoru.

OtherTees - Umowa licencyjna

UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z UTWORU GRAFICZNEGO
 

Zawarta w dniu ............. w Kostrzynie nad Odrą pomiędzy:

(Artysta)


zwaną dalej „Licencjodawcą”

a

OtherTees Krystian Żmijewski
ul. Pralników 5 ,66-470 Kostrzyn nad Odrą
NIP 851-285-00-71

zwanym dalej „Licencjobiorcą”.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie licencjobiorcy jednorazowej, odpłatnej i nie wyłącznej licencji na grafikę pod tytułem .........

2. Licencjodawca oświadcza, że jest autorem powyższej grafiki.

3. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu wobec dzieła wyłączne i nieograniczone terytorialnie prawa autorskie osobiste i majątkowe. Licencjodawca zapewnia, iż dzieło nie jest obciążone żadnymi roszczeniami i innymi prawami osób trzecich.

4. Licencjodawca oświadcza, że dzieło zostało wykonane osobiście.

5. W przypadku jakichkolwiek roszczeń wobec Licencjobiorcy, z tytułu zgodnego z umową wykorzystywania grafiki,  Licencjodawca oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za naruszenia prawa i zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty z nimi związane.

§ 2

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy na czas określony licencji nie wyłącznej na wykorzystanie grafiki na następujących polach eksploatacji:

-    nadruk na produktach sprzedawanych przez licencjobiorcę, tj. koszulki t-shirt.
- wykorzystanie grafiki w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej www.othertees.com.

2. Licencja na wykorzystanie grafiki na produktach zostaje udzielona na okres od ... do ...
3. Licencja na wykorzystanie grafiki w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej www.othertees.com zostaje udzielona bezterminowo. Za wykorzystanie grafiki w tym zakresie, licencjodawca nie otrzyma wynagrodzenia.

§ 3

1.Licencjodawca otrzyma wynagrodzenie za udzielenie licencji na wykorzystanie grafiki na produktach w wysokości:
3 zł netto za każdy produkt sprzedany z wykorzystaniem grafiki ... w okresie od ... do ...
2. W przypadku osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Licencjobiorca odprowadzi za Licencjodawcę należną zaliczkę na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w wysokości wynikającej z obecnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Licencjobiorcę na rzecz Licencjodawcy na podstawie rachunku do dnia ... na wskazane przez Licencjodawcę konto bankowe.
4. W przypadku prowadzenia przez Licencjodawcę działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych lub będącego czynnym podatnikiem podatku VAT, Licencjodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury, bądź rachunku w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia licencji i przedstawienia go Licencjobiorcy.

§ 4
 
1. Licencjobiorca nie może upoważnić innej osoby do korzystania z grafiki w zakresie uzyskanej licencji.
2. W przypadku udostępnienia grafiki będącej przedmiotem niniejszej umowy osobom trzecim, Licencjobiorca jest zobowiązany do zabezpieczenia wszystkich praw autorskich Licencjodawcy.

§ 5
 
1. Licencjodawca dostarczy Licencjobiorcy egzemplarz grafiki w formacie umożliwiającym skuteczną realizację warunków niniejszej Licencji.

§ 6
 
1. W przypadku stwierdzenia korzystania z przedmiotu licencji niezgodnie z jej postanowieniami, Licencjodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Wówczas Licencjobiorca zobowiązany jest trwale zniszczyć i całkowicie usunąć egzemplarze zawierające przedmiot umowy i niezwłocznie zaprzestać korzystania z jakiejkolwiek postaci przedmiotu umowy. Niezależnie od cofnięcia licencji, Licencjodawca zachowuje przy tym prawo do dochodzenia dalej idących roszczeń, w tym odszkodowania.

§ 7
 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Słubicach.

§ 8
 
1. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.